• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het onbeschadigde ongebruikte product in originele (aangeboden) staat met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Producten die worden geretourneerd en waarbij de houdbaarheidsseals zijn geopend of verwijderd worden niet vergoed. Dit geldt ook voor gebruiksvoorwerpen, die in aanraking zijn geweest met voedingsproducten en daardoor i.v.m. hygiene niet terug worden genomen.
  3. De herroeping van aankoop geschiedt schriftelijk per mail of brief en maximaal 14 dagen na ontvangst van de goederen, zie tevens contactpagina.

Kosten in geval van herroeping

  1. De klant stuurt na de bekendmaking van herroeping binnen 14 dagen de producten in staat zoals beschreven in artikel 6, retour aan leverancier
  2. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de eventuele kosten van terugzending voor zijn of haar rekening.
  3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag met aftrek van eventueel gemaakte kosten of schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen terugbetalen. Uiteraard alleen indien is voldaan aan alle voorwaarden uit artikel 6.

Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

           a. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (voorbeeld voedingsproducten);
           b. niet meer in originele (aangeboden) staat verkeren bijv. door verbreken houdbaarheidsseal;
           c. die snel kunnen bederven of verouderen;
           d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;